ANVÄNDNINGSVILLKOR

1. ALLMÄNT

Dessa villkor är Susa's Deli:s näthandels (härefter "Näthandel" eller "Serviceleverantör") avtalsvillkor, som gäller för handel av varor köpta via Näthandel mellan Susa's Deli och kunden (härefter Kunden). Kunden godkänner dessa villkor och förbinder sej att följa dem genom att göra en beställning via Näthandel.

1.1. En gjord beställning binder kunden
Beställningen bekräftas genom att Kunden får ett meddelande via mejl till den mejladress som Kunden angivit. Efter att bekräftningen gjorts är, enligt dessa avtalsvillkor, handelsavtalet mellan Kunden och Serviceleverantören bindande.

1.2. Om Kunden gör beställningen via en telefonservice, bekräftas Kundens beställning genom att ett textmeddelande (SMS) skickas till det telefonnummer som Kunden angett , eller till en mejladess som Kunden har angett. Efter att bekräftningen gjorts är dessa avtalsvillkor bindande för både Kunden och Serviceleverantören.

1.3. Information om och priset för varje produkt anges på Serviceleverantörens produktsida eller då Kunden ber om det per telefon. Nämnda priser är de priser som gäller vid beställningstidpunkten. Förändringar i Produkternas priser kan ske mellan beställnings- och leveransdagarna,

1.4. De bilder av och den information om produkterna som finns på Produktsidorna är riktgivande. Således kan den Produkt som levereras till Kunden avvika med avseende på utseende eller övriga egenskaper från den bild eller information som finns på Produktsidorna. Susa's Deli eller Produktleverantören ansvarar för dylika avvikelser. Produktsidorna utgör inte ett lagligt bindande erbjudande.

1.5. De leveransalternativ som Kunden kan välja mellan meddelas i Näthandeln eller i fråga om telefonbeställning per telefon. Serviceleverantören kan använda underleverantörer för att sköta om leveranserna av produkterna till Kunden. Kunden godkänner att dess kontaktuppgifter ges till en sådan underleverantör för leverans av de beställda produkterna. Leverans sker till den plats eller adress som angetts i samband med beställningen. Då produkten levereras till leveransstället eller till en direkt adress förbinder Kunden sej att befinna sej och vara anträffbar på den angivna platsen på den valda tidpunkten, eller se till att det finns någon annan person som Kunden befullmäktigat som kan ta emot de beställda varorna för Kundens räkning.

1.6. Serviceleverantörens ansvar upphör då varorna levererats till Kunden (till leveransstället eller dörren). Kunden är själv ansvarig för leveransen från nyss nämnda tidpunkt framåt. Om Kunden inte följer sin tidigare nämnda mottagningsskyldighet, kan Serviceleverantören debitera Kunden för Susa's Deli:s transportkostnader för returnerade varor, även ifall varorna inte senare utlöses. Om Leveransen i sin helhet ser ut att försenas eller försenas, strävar Serviceleverantören till att vara i kontakt med Kunden för att komma överens om en ny leveranstid.

1.7. Om Serviceleverantören erbjuder som alternativ att varorna avhämtas, har Kunden möjlighet att avhämta varorna i Serviceleverantörens affär under den angivna avhämtningstiden genom att ange "avhämtning" som beställningsalternativ.


2. REKLAMATIONER

2.1. Kunden bör genast då varorna mottagits, granska att leveransen motsvarar Kundens beställning och att det inte finns några synliga yttre transportskador eller andra kvalitetsbrister.

2.2. Varufel, transportskador eller kvalitetsbrister bör meddelas omedelbart efter leveransen. VI rekommenderar att Kunden gör en reklamation snarast möjligt och senast inom 2 dygn efter att Leveransen mottagits. Ett tidigt kontakttagande hjälper att utreda felet, och senare gjorda anmälningar emottages inte. Stadgarna i Konsumentskyddslagens 5. kapitel (vaaranvastuun siirtyminen, virheilmoitukset, viivästyksen ja virheen seuraamukset) tillämpas, om Kunden är en i Konsumentombudslagen avsedd konsument.

2.3. Kunden kan göra eventuella reklamationer angående näthandelsbeställningar direkt till affären med Kontaktformuläret.


3. BETALNINGSSÄTT

3.1. Kunden betalar för sina beställda varor i samband med leveransen, med allmänt använda bank- eller kreditkort, Klarna-betalning eller som en PayPal-betalning.


4. RETURNERING OCH ANNULLERING

4.1. Livsmedel: I enlighet med kapitel 6 i konsumentskyddslagen finns det ingen ångerrätt som gäller distansförsäljning vid livsmedelsleveranser. Det finns inte heller någon ångerrätt för beställningar gjorda av företagskunder.

4.2. Vid retur kommer Kundens betalning att återbetalas med den betalningsmetod som användes vid beställningen.


5. BEGRÄNSAT ANSVAR

5.1. Susa's Deli ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, som kunden ådrar sig i samband med användningen av Näthandeln eller på grund av att Näthandeln inte är tillgänglig.


6. ÖVRIGA VILLKOR

6.1. Susa's Deli och/eller Serviceleverantören ger ingen garanti för att för varor köpta via Näthandeln är lämpliga för Kunden, 

6.2. Susa's Deli och Serviceleverantören tillhandahåller inga försäkringar om Näthandelns noggrannhet, fullständighet eller aktualitet. Kunden förstår och godkänner att Kunden använder Näthandeln på eget ansvar och Susa's Deli och Serviceleverantören ger ingen garanti för att det inte uppstår avbrott eller fel i Näthandelns funktion eller att användningen av den skulle vara säker.

6.3. Susa's Deli eller Serviceleverantören ansvarar inte för förseningar som orsakas av händelse utanför mänsklig kontroll (Force Majeur).

6.4. Rätten till allt innehåll i Näthandeln tillhör Susa's Deli, Serviceleverantören eller till deras samarbetspartners. Kopiering eller användning av detta Material utan lov av Susa's Deli är förbjuden för annat än Kundens egen personliga användning.

6.5. Susa's Deli och/eller Serviceleverantören har rätt att ändra Näthandelns innehåll och dessa avtalsvillkor. Kunden godkänner förändringarna då Kunden använder Näthandeln. De gällande avtalsvillkoren kan ses på Närhandelns webb-sidor eller kan på särskild begäran levereras till Kunden. Till Kundens åliggande hör att granska eventuella ändringar i dessa villkor samt att till varje beställning som Kunden gör spara de avtalsvillkor som gäller. 

6.6. Delar av Näthandeln eller dess sidor kan innehålla tjänster eller länkar till dessa tjänster som erbjuds av tredje part. För sådana tjänster som erbjuds av tredje part gäller särskilda villkor och dataskyddsprinciper. Susa's Deli och/eller Serviceleverantören är inte ansvariga för sådana tjänster som erbjuds av tredje part. Användning av dem eller annat utnyttjande av dem skapar ett avtalsförhållande mellan Kunden och en sådan tredje part..

6.7. Kunden ansvarar för all användning av tjänsten som sker med Kundens användarnamn och lösenord och för att användningen överensstämmer med detta avtals villkor. Kunden är ansvarig för att lösenordet hålls konfidentiellt.

6.8. Kunden förbinder sej att använda Näthandeln enbart för ändamål som är förenliga med lagar och god sed. Kunden ansvarar till fullo för skador som Kunden orsakar Serviceleverantören, andra användare av Näthandeln eller tredje part, genom sådant användande av Närhandeln som är i strid med dessa avtalsvillkor och god sed. Susa's Deli och Serviceleverantören har rätt att när som helst hindra användning av Näthandeln och av köp av varor via Näthandeln.

6.9. På eventuella tvister angående avtalet mellan Kunden och Serviceleverantören tillämpas finländska lagar. Ifall oenighet angående avtalet inte kan nås genom förhandlingar mellan parterna, kan Kunden föra saken till Konsumenttvistenämnden för avgörande. Innan ärendet förs till behandling av Konsumenttvistenämnden, bör kunden kontakta Magistratens konsumentupplysning. Ifall förhandlingar och ovannämnda tvistelösningsförfarande inte leder till en lösning, avgörs ärendet vid en finländsk domstol.


Användarvillkoren är uppdaterade 6.10.2021